GDPR a my

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vejde v účinnost 25. května 2018. Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat. Toto nařízení reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob a zvyšuje ochranu osobních údajů.

Vzdělávací agentura Kompletní vzdělávací servis pro zdravotníky a pečovatele (dále jen KVS) působí v oblasti vzdělávání pracovníků z pomáhajících profesí již od roku 2008.

Poskytuje všem pečujícím rozsáhlou nabídku kurzů (včetně kvalifikačních) školení, seminářů a konferencí. Veškeré nabízené kurzy mají akreditaci MPSV.

Vzdělávací akce se konají veřejně, pro individuální zájemce, ale také kurzy soukromě, tzv. „kurzy na klíč“ v konkrétních sociálních i zdravotních zařízeních. 

Zároveň nabízíme i doplňkové služby: Individuální plánování, odborný časopis (připravujeme), personální poradenství

Kompletní vzdělávací servis následujícím sdělením prohlašuje, že:

Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění kvalitnějšího poskytování služeb ze strany KVS

Předané osobní údaje

V souvislosti s pravidly GDPR Vzdělávací agentura nezpracovává žádné jiné osobní údaje, než ty, jejichž zpracování vyžaduje jiný právní předpis, nebo nejsou dále uvedeny.

Zpracovávané osobní informace dle GDPR:

Fakturační údaje dodavatelů a odběratelů tak, jak je vyžadují jiné právní předpisy

Kontaktní údaje na zástupce organizace, která si objednává službu

Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího semináře

Datum a místo narození

Organizace (zaměstnavatel) a pracovní pozice

Kontaktní informace (e-mail, telefon)

Důvod zpracování osobních informací:

Fakturační údaje dodavatelů a odběratelů tak, jak je vyžadují jiné právní předpisy, zejména z důvodů vedení účetních a daňových evidencí.

Kontaktní údaje na zástupce organizace, která si objednává službu z důvodů řádného plnění uzavřené obchodní smlouvy, objednávky.

Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího semináře, Datum a místo narození, Kontaktní informace (e-mail, telefon), údaje o organizaci a pracovní pozici jsou zpracovávány z důvodu plnění obchodní smlouvy uzavřené mezi vzdělávací agenturou a účastníkem semináře.

Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího semináře, Datum a místo narození jsou uváděny na Osvědčeních o absolvování semináře akreditovaného MPSV a jejich uvedení na Osvědčení MPSV vyžaduje jako identifikační údaj.

Kontaktní informace (e-mail, telefon) účastníka akreditovaného semináře jsou zpracovávány z důvodů řádného plnění smlouvy, možnost informovat o organizačních změnách a aktualitách.

Organizace (zaměstnavatel) a pracovní pozice účastníka akreditovaného semináře jsou zpracovávány z důvodů přesného zaměření kazuistiky uváděné v seminářích, tj. z důvodů řádného a kvalitního plnění uzavřené obchodní smlouvy.

Správce a zpracovatel výše uvedených informací:

Správcem výše uvedených informací je výhradně majitelka Vzdělávací agentury nebo jí pověřený zaměstnanec. Agentura je povinna zachovávat bezpečnost informací.

Zpracovatelem výše uvedených informací je dodavatel pověřený vedením administrativy Vzdělávací agentury a správce plně odpovídá za dodržování pravidel GDPR tímto zpracovatelem.

Třetí strany:

Výše uvedené informace nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou kontroly ze strany MPSV, které uděluje akreditace a je ze zákona oprávněno plnění podmínek akreditace kontrolovat, a dále pak výhradně v souvislosti s kontrolami ze strany státních orgánů, kterým právo zakládá jiný právní předpis.

Využití, archivace, právo na výmaz:

E-mailový kontakt je Vzdělávací agenturou použit v souladu se zákonem č. 480, 2004 Sb., tj. výhradně pro potřeby Vzdělávací agentury ve smyslu informování svých zákazníků o službách souvisejících se vzděláváním v sociálních službách a pro zasílání informací úzce souvisejících s tímto vzděláváním (informace z oblasti sociálních služeb, odborná literatura z oblasti sociálních služeb, apod.). E-mailové kontakty účastníků semináře nikdy nesmí být předmětem obchodování s třetími stranami a nikdy nesmí být použity k šíření reklamy na výrobky či služby jiných firem. (AK1)

Veškerá e-mailová komunikace je opatřena zápatím s odkazem na zneplatnění e-mailové adresy pro zasílání souvisejících informací a zneplatnění probíhá automaticky. V případě, že by nedošlo k automatickému zneplatnění e-mailové adresy, je účastník oprávněn toto zneplatnění vyžádat jak telefonicky, tak písemně a Vzdělávací agentura je povinna zajistit zneplatnění e-mailu bez zbytečného odkladu.

Výše uvedené informace jsou archivovány jen po dobu nezbytně nutnou, tj. dobu, kterou vyžadují jiné zákony. Poté jsou prezenční listiny skartovány a elektronické soubory vymazány. 

Každý má právo na výmaz z databáze agentury, tzv. právo být zapomenut. Vzdělávací agentura je povinna toto právo splnit bez zbytečného odkladu, bude-li o to požádána, a pokud jí to neznemožňují jiné zákony. O právo být zapomenut musí být požádáno písemně, ať už papírovou či elektronickou formou, Vzdělávací agentura je povinna stejnou formou na žádost odpovědět a dát žadateli na vědomí, jak žádost vyřídila a to bez zbytečného odkladu.

Každý má právo na výpis osobních informací, které jsou o osobě uchovávány. Tato žádost musí být učiněna písemně, ať už papírovou nebo elektronickou formou. KVS má právo tento výpis zpoplatnit. 

Vzdělávací agentura nepoužívá osobní informace k automatickému hodnocení účastníků či jinému automatickému zpracování. Ve všech oblastech zpracování informací pracuje jenom člověk.

(AK1) V praxi to znamená, že pokud u nás někdo nakoupí, můžeme zpracovat jeho e-mailovou adresu a posílat na ni obchodní sdělení týkající vlastních (a souvisejících!) výrobků a služeb. V tomto kontextu se s novou legislativou objeví pojem oprávněný zájem správce. Podle něj je přímo ve vašem zájmu posílat zákazníkovi obchodní sdělení a souhlas by byl v tomto případě zbytečný.