Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV

Kompletní vzdělávací servis

Vážení a milí pečující,

nabízíme Vám více než 20 akreditovaných kurzů MPSV, které jsou určeny všem pečujícím. Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče. 
Dle požadavků a potřeb Vám sestavíme kurz jakéhokoliv rozsahu a odborné úrovně, pro libovolnou cílovou skupinu.  Kurzy je možné realizovat přímo ve vašem zařízení.

Cena všech kurzů, pokud není uvedeno jinak, je jednotná – 1 osoba 949,- Kč – 8 vyučovacích hodin
(v případě objednání celkem 3 témat z nabídky a při zajištění počtu nejméně 25 účastníků na jednu akci, platí zvýhodněná cena za 1 osobu 849,-Kč. Kurzy je možno doplnit zaměstnanci z jiných zařízení.)
Pro úhradu využijte bonusů Vašich dodavatelských firem!

Plnění je osvobozeno dle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle doporučeného postupu č. 7/2013 MPSV ze dne 14. 11. 2013.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle §117a zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ:

K1   Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových situacích v péči

 • Projevy stáří – změny v životě seniora
 • Potřeby seniorů v institucionální péči
 • Sociální, psychické zdravotní změny a práce s nimi
 • Toulání uživatele služby, noční neklid – preventivní opatření
 • Problémové situace v péči o seniory
 • Nácvik dovedností potřebných pro správnou komunikaci se seniorem
 • Nácvik dovedností – nácvik podávání stravy
 • Nácvik dovedností – práce s agresivitou

Číslo akreditace: A2018/0161-PC

 

K2   Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb

 • Druhy komunikace
 • Slova, tón hlasu, tělo jako prostředek komunikace
 • Zásady vhodné komunikace se starým člověkem − Druhy rozhovorů
 • Rozhovory a jejich správné načasování
 • Získávání informací, vedení rozhovoru s uživatelem služby
 • Umění aktivně naslouchat
 • komunikační zlozvyky a jejich prevence
 • Praktická interaktivní cvičení

Číslo akreditace: A2018/0162-PC

 

K3   Úvod do problematiky péče o klienty s inkontinencí

 • Úvod do tématu Inkontinence
 • Příčiny, příznaky a typy inkontinence
 • Zdravotní, hygienické, psychické i sociální důsledky inkontinence
 • Možnosti léčby a řešení
 • Praktické postupy při ošetřování a hygieně klienta
 • Individuální přístup k inkontinenci v praxi a jak ho využít
 • Inkontinenční pomůcky
 • Chyby a omyly při aplikaci inkontinenčních pomůcek, praktické cvičení

Číslo akreditace: A2018/0163-PC

 

K4   Syndrom vyhoření v pečující profesi

 • Úvod tématu do Syndromu vyhoření 
 • Rizikové faktory vzniku syndromu u pomáhajících profesí, syndrom pomáhajícího
 • Symptomy vyhoření – psychické, fyziologické i sociální 
 • Fáze syndromu vyhoření 
 • Dopady syndromu vyhoření
 • Zátěžové situace v přímé péči
 • Možnosti prevence a ochrana před vyhořením, zásady duševní hygieny
 • Motivace k práci, asertivita jako způsob prevence vyhoření
 • Důležitost týmové opory pro prevenci syndromu vyhoření
 • Praktická dostupná cvičení a techniky ke zvládání stresu

Číslo akreditace: A2019/0488-SP/PC

 

K5   Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi – aplikace v praxi

 • Úvod do problematiky nedirektivního přístupu
 • Správné využití nedirektivního přístupu – kdy jej využívat
 • Pilíře nedirektivního přístupu k uživateli služby
 • Mimika a gesta v nedirektivní komunikaci, jejich důležitost a význam
 • Empatie a aktivní naslouchání při práci s uživatelem
 • Techniky nedirektivního rozhovoru
 • Praktický nácvik komunikačních dovedností – techniky a metody v nedirektivním přístupu 

Číslo akreditace: A2017/0228-PC

 

K6  Úvod do procesu individuálního plánování

 • Význam a cíl individuálního plánování z pohledu klienta i poskytovatele
 • Zákonné povinnosti individuálního plánování srozumitelně
 • Důležitost celého týmu v procesu individuálního plánování
 • Průběh a jednotlivé fáze individuálního plánování
 • Práce s potřebami a cíli uživatelů sociálních služeb
 • Formulace cílů v individuálním plánu, časté chyby
 • Praktický nácvik tvoření funkčního individuálního plánu

Čísla akreditace: A2017/0357-SP/PC

 

K7   Individuální přístup k uživatelům v sociálních službách

 • Individuálního přístupu jako nástroj ke kvalitní péči
 • Cíle a mapování potřeb uživatele v pobytovém zařízení
 • Zjišťování osobních cílů a možnosti práce s nimi
 • Dům životních potřeb dle Dr. Chloubové
 • Proces individuálního plánování ve spolupráci s okolím klienta
 • Vliv individuálního přístupu na plánování služby
 • Metody a techniky práce s uživatelem

Číslo akreditace: A2019/0729-SP/PC

 

K8   Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách

 • Úvod do problematiky Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
 • Role klíčového pracovníka
 • Předpoklady a limity klíčového pracovníka
 • Správná komunikace klíčového pracovníka s klientem
 • Praktický nácvik komunikace s klientem
 • Možnosti spolupráce klienta a rodiny s klíčovým pracovníkem
 • Komunikace v pracovním týmu – průběh a výstupy plánování služby s uživatelem
 • Tvorba funkčního individuálního plánu – mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, cíl, kroky, vyhodnocení plánu

Číslo akreditace: A2019/0048-SP/PC

 

K9   Individuální plánování s využitím "Životního příběhu klienta"

 • Úvod do tématu individuálního plánování s využitím „Životního příběhu klienta“, jeho význam a cíl
 • Péče o seniory v rezidenčních zařízeních s ohledem na předchozí život klienta
 • Práce s individualitou klienta
 • Vedení rozhovoru s klientem – vhodné komunikační techniky, aktivní naslouchání
 • Náležitosti a sestavení individuálního plánu
 • Reminiscence jako nástroj k poznání životního příběhu klienta a pomoc při individuálním plánování
 • Práce se vzpomínkami seniora

Číslo akreditace: A2019/0728-SP/PC

 

K10   Úvod do restriktivních opatření

 • Úvod do tématu restrikce, preventivní opatření
 • Využití restrikce, druhy restrikce a její možná podoba
 • Metody a pravidla používání restriktivních opatření, legislativní ukotvení
 • Dokumentace a metody restriktivních opatření
 • Sankce při zneužití restriktivních opatření
 • Alternativní techniky a metody ke zvládání problematického chování uživatelů poskytované služby
 • Použití šetrné sebeobrany
 • Spletence právních argumentů, aneb jak na ně

Číslo akreditace: A2019/0727-SP/PC

 

K11   Alzheimerova demence – nové přístupy a způsoby péče

 • Úvod do tématu Alzheimerova demence
 • Projevy Alzheimerovi demence a její stádia
 • Faktory ovlivňující nemoc, praktické rady na úpravu prostředí nemocného
 • Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a její vliv na nemoc
 • Možnosti podpory rodiny pečující o nemocného
 • Alzheimerova demence a odlišnost komunikace u jednotlivých fází nemoci
 • Sociální dopady nemoci
 • Problémové chování a možnosti řešení, rozbory konkrétních situací
 • Důležitost týmové spolupráce v péči o klienta s Alzheimerovou demencí
 • Základní metodiky diagnostiky, diagnostika Alzheimerovy nemoci pomocí MMSE – sebezkušenost

Číslo akreditace: A2019/0047-SP/PC

 

K12   Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření

 • Seznámení s termínem Burn-out u pečujících
 • Projevy syndromu vyhoření – fyzické, psychické, sociální
 • Rizikové faktory vyhoření
 • Psychohygiena a její důležitosti v péči o sebe samu
 • Nenáročné a dostupné relaxační techniky, praktický nácvik
 • Stádia syndromu vyhoření, diagnostika a následná účelná opatření
 • Význam vlastní sebereflexe pracovníka

Číslo akreditace: A2019/0730-SP/PC/VP

 

K13   Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta

 • Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese
 • Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny
 • Stádia umírání a jejich specifika
 • Komunikace s umírajícím
 • Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným
 • Duchovní stránky umírání
 • Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí
 • Rozloučení, důležitost rituálu
 • Péče o pozůstalé
 • Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího

Číslo akreditace: A2019/0726-SP/PC/PP/VP

 

K14   Komunikace z zátěžových situacích v pracovním týmu

 • Úvod do tématu komunikace v zátěžových situacích
 • Způsoby komunikace, adaptivní a auditivní komunikace
 • Devalvace, Evalvace
 • Problémové a zátěžové situace
 • Jak předcházet problémovým a zátěžovým situacím – prevence
 • Správné řešení problémových a zátěžových situací
 • Techniky pro efektivní komunikaci
 • Praktický nácvik, modelové situace

Číslo akreditace: A2019/0725-SP/PC

 

K15   Práce s klientem a zvláštnosti u lidí s demencí

 • Úvod do problematiky práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí
 • Příznaky, projevy a stádia demencí
 • Zásady komunikace s osobami s demencí – práce s individualitou každého klienta
 • Reminiscence, Bazální stimulace
 • Preterapie a Kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace
 • Krizové situace a jejich prevence
 • Případové hledání, řešení úspěšné komunikace s klientem s demencí v kolektivu
 • Zpracování návrhu metodiky konkrétní situace do standardu

Číslo akreditace: A2019/0482-SP/PC

 

K16   Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce

 • Úvod do tématu adaptace seniora na nové prostředí
 • Psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří
 • Prožívání změn ve stáří, adaptabilita
 • Rozhodnutí k nástupu do domova, příprava na nástup do zařízení
 • Práce s individualitou a jedinečností, lidské potřeby
 • První dny v novém prostředí seniora – adaptace
 • Role klíčového pracovníka – adaptační plán
 • Rizika maladaptace
 • Individuální plán pro nově příchozího seniora 

Číslo akreditace: A2019/0046-SP/PC

 

K17   Práce s klientem-seniorem, aktivizace a motivace

 • Úvod do problematiky stáří
 • Motivace a hodnoty v našem životě
 • Hodnoty ve stáří a práce s nimi
 • Zjišťování potřeby seniora vedoucí k vhodné aktivizaci
 • Správné vedení rozhovoru s klientem vedoucí ke zjištění potřeb
 • Vhodné aktivizační činnosti pro seniory – muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.
 • Praktické ukázky aktivizačních činností
 • Vytváření individuálního aktivizačního plánu – dobré rady a nápady

Číslo akreditace: A2019/0773-SP/PC

 

K18   Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající   I.

 • Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese
 • Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny
 • Stádia umírání a jejich specifika
 • Komunikace s umírajícím
 • Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným
 • Duchovní stránky umírání
 • Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí
 • Rozloučení, důležitost rituálu
 • Péče o pozůstalé
 • Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího

Číslo akreditace: A2019/0724-SP/PC

 

K19   Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající   II.

 • Úvod do paliativní péče
 • Autobiografické údaje a jejich využití v péči
 • Individuální potřeby v průběhu péče
 • Bazální stimulace a její využití při péči o uživatele, praktický nácvik 
 • Doteky jako způsob komunikace, polohování
 • Důležitost technického zázemí v paliativní péči
 • Podpora a péče o pečující
 • Psychohygiena pracovníků

Číslo akreditace: A2019/0723-SP/PC

 

K20     Komunikace se seniorem v náročné situaci

 • Úvod do problematiky stáří
 • Vhodná komunikace jako základ kvalitní péče o seniory
 • Komunikace s rodinou uživatele služby
 • Hledání životního příběhu − Naslouchání, čas, znalost a pochopení
 • Techniky efektivního naslouchání
 • Empatie a emoční reakce
 • Konfliktní situace a jejich možnosti řešení
 • Co senioři rádi slyší, o čem hovoří
 • Modelové situace a praktický nácvik komunikačních dovedností

Číslo akreditace: 2014/0726-PC/SP/VP/PP

 

K21   Reminiscence – práce se vzpomínkami

 • Teoretická východiska práce se vzpomínkami
 • Role vzpomínek v lidském životě
 • Vzpomínání pomocí všech smyslů
 • Individuální práce se vzpomínkami
 • Vzpomínání ve skupině
 • Využití vzpomínek při práci s osobami se syndromem demence
 • Formy práce se vzpomínkami
 • Reminiscenční kufřík a další reminiscenční aktivity

Číslo akreditace: A2017/0197-SP/PC

 

K22   Výživa u seniorů s demencí

 • Stravovací zvyklosti seniorů
 • Fyziologie výživy ve stáří a nemoci
 • Zvláštnosti a specifika výživy seniorů a lidí s demencí
 • Zpracování výživy, bazální metabolismus
 • Formy a metody nutriční péče a podpory
 • Rady, zajímavosti a inspirace z oblasti léčebné výživy
 • Podávání stravy při podávání stravy a její začlenění do individuálního plánu

Číslo akreditace: A2019/0731-PC/PP

 

K23   Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

 • Osobnost klíčového pracovníka – povinnosti, kompetence
 • Dovednosti a osobnostní rysy klíčového pracovníka
 • Vztah klíčového pracovníka a uživatele sociální služby
 • Týmová práce a role jednotlivých členů týmu v práci s uživatelem služby
 • Týmová komunikace, předávání informací
 • Využití intervize a případových konferencích jako nástrojů k efektivnímu plánování

Číslo akreditace: A2017/0358-SP/PC

 

K24   Komunikace s uživatelem sociálních služeb se specifickými potřebami

 • Úvod do vedení rozhovoru s uživateli sociální služeb se specifickými potřebami
 • Nezbytné zásady v komunikaci
 • Použití vhodných forem komunikace
 • Specifické vedení rozhovoru s uživateli se sníženou mírou soběstačnosti, uživateli s Alzheimerovou demencí a dalšími typy demence, imobilními uživateli, uživateli se závislostí na návykových látkách, uživateli s psychickým onemocněním a s komunikačními problémy
 • Praktický nácvik komunikačních dovedností, modelové rozhovory
 • Časté chyby a omyly v komunikaci

Číslo akreditace: A2017/0359-SP/PC

 

K25   První pomoc seniorům v sociálních službách

 • Úvod do problematiky první pomoci v pobytových zařízeních
 • Nejčastější rizikové situace u seniorů vedoucí k poskytnutí první pomoci
 • Komunikace pracovníka s tísňovou linkou
 • Polohování při první pomoci
 • Neodkladná resuscitace seniora
 • Zdravotní rizika u seniorů – pády, cévní mozková příhoda, náhlé vdechnutí cizího předmětu (jídla), poruchy trávicího traktu, astmatický záchvat a náhlé příhody spojené s cukrovkou
 • Praktický nácvik dovednostní, sebezkušenostní techniky

Číslo akreditace:A2018/0160-SP/PC/VP

 

R1   Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách "Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí"

Základní informace:  Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí" je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách a je orientován především na získání profesních znalostí využitelných v praxi. Teoretická část je doplněna o interaktivní výuku 
a zahrnuje praktické otázky a situace, se kterými se účastníci mohou v praxi setkat.    
Místo a termín konání:  Bude upřesněn vždy po naplnění dostatečného počtu zájemců v regionu.   
Cena kurzu:  8 999,-Kč, kurz je akreditovaný MPSV, může ho uhradit Úřad práce registrovaným uchazečům. Na požádání poradíme s vyplněním agendy: Zájem o zvolenou rekvalifikaci.V případě, že si kurz hradíte sami, jsme připraveni s Vámi jednat o možnostech platby a o slevě.

Číslo akreditace: A2019/0502-PK

M1   Manažerem bez příkazů, aneb jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách

Kurz pro ředitele a vedoucí pracovníky: 8 hod MPSV, cena kurzu M1 – 2 490,-Kč / 1 osoba

 • Role, pozice a kompetence vedoucího, Sebezkušenostní technika
 • Styly řízení vedoucího
 • Efektivní vedení porad a konzultací
 • Týmová spolupráce
 • Vedení týmu, Sebezkušenostní modelové situace
 • Komunikace s podřízenými, jejich typologie a role v týmu
 • Delegování, Time management
 • Problémové situace při vedení týmu, modelové situace

Číslo akreditace: A2019/0484-SP/VP

 

Kurz M1 doporučujeme objednat, pokud si na následující otázky odpovíte kladně:

 • Chcete účinněji řídit čas na poradách a při organizaci vlastní práce?
 • Chcete zvýšit schopnost řídit lidi u pracovníků ve vedoucích pozicích?
 • Řešíte opakované problémy s motivací zaměstnanců?
 • Řešíte stálé konflikty a rozpory na pracovišti? Chcete rozvíjet pozitivní schopnosti Vašeho personálu?
 • Chcete naučit Vaše týmy lépe spolupracovat? Jsou Vaše týmy jen skupinami individualit?
 • Chcete, aby Vaši zaměstnanci lépe reprezentovali Vaše zařízení navenek?

 

Nenašli jste kurz, který hledáte?
Napište nám Vaše požadavky a potřeby a my ho pro Vás připravíme!
Témata lze upravit a přizpůsobit podle potřeby a praxe ve Vašem zařízení.
Kontakt: Martina Lebedová, tel: 773 379 977, e-mail: asistentka@kvsakce.cz