Individuální plánování v sociálních službách od teorie k praxi

Individuální plánování
v sociálních službách od teorie k praxi

Vážení a milí pečující,
připravili jsme pro vás a vaše zaměstnance vzdělávací projekt složený
ze 3 akreditovaných modulů na sebe navazujících (3x8 hodin akreditováno MPSV).
Moduly lze rozvrhnout v čase, dle potřeb a možností pracoviště.

Modul 1
Individuální přístup k uživatelům v sociálních službách

Základy procesu individuálního plánování, ukotvení v legislativě, teorie, cíle, zdroje a mapování potřeb, vhodné metody a techniky práce s uživateli.


Modul 2
Role klíčového pracovníka v individuálním plánování

Předpoklady a limity klíčových pracovníků, možnosti spolupráce klienta a jeho rodiny, komunikace v pracovním týmu, praktické nácviky a modelové situace.


Modul 3
Individuální plány s využitím životního příběhu uživatele

Péče o seniory v pobytových službách s ohledem na jejich předchozí život, práce s individualitou. Trénink vedení rozhovoru, vhodné komunikační techniky, nácvik. Plánujeme i u klientů s různými hendikepy (nemožnost pohybu, demence, ztráta řeči, nedoslýchavost a jiné), jak na to.  Reminiscence, jako nástroj k poznávání životního příběhu. Práce se vzpomínkami a jak je do plánu vhodně zapracovat.

Kurzy jsou vedeny interaktivně, účastníci jsou zapojováni do modelových situací. Všichni si během tří modulů postupně ukotví znalosti a praktické dovednosti procesu individuálního plánování od teorie k praxi. V rámci interaktivní výuky si vyzkouší vhodné komunikační techniky pro vedení empatického rozhovoru s klientem a porozumí, jaké poznatky je vhodné zapracovat do individuálního plánu a proč. Účastníkům je doporučeno pohodlné oblečení. Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 3 x 8 vyučovacích hodin (celkem 24 hodin), dle §117 a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh volných termínů, cen modulů a případné dotazy nás kontaktujte zde:

Pavla Čermáková, DiS., asistentka KVS, manažerka vzdělávacích akcí
tel. 773 379 977,
asistentka@kvsakce.cz

 

Sledujte naši nabídku vzdělávacích aktivit na www.kvsakce.cz